Seite 1 von 1

DX: 19.06.2022 - Sporadic E (OIRT)

Verfasst: So 19. Jun 2022, 19:58
von Patrick
Logs aus Leibnitz, AUT:

66.41 1440 UKR Radio Mariya v Ukraini, Chernivtsi/CHFKRRT, vul. Bilets'ka, 6 (CV) // webstream 791km
69.08 0934 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Braslaw/RTPS (VI) // webstream 1264km
72.98 1422 UKR Golos Nadiyi, Cherkasy/CHFKRRT, vul. Pal'okhy, 2 (CK) 1257km

73,
Patrick